web analytics

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer

LPRU News : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน
ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วม”โครงการศึกษาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการทรัพยากรการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุม D204 ชั้น 2อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

About itechlpru

X