web analytics

กพน. มร.ลป รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

แจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2566
*หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา *

✅รายละเอียดการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษา : lpru.in/2rD9

✅ประกาศ ว่าด้วย จำนวนเงินทุนการศึกษา : lpru.in/Rvua

✅ประกาศ รับสมัครฯ : lpru.in/t8Gl

✅ใบสมัครทุนการศึกษา (ผลการเรียนดีเด่น) : lpru.in/WnMd

✅ใบสมัครทุนการศึกษา (ผลงานดีเด่น) : lpru.in/rmar

การส่งใบสมัคร
1. ส่งใบสมัครฯ ด้วยตนเอง ได้ที่งานแนะแนวฯ
กองพัฒนานักศึกษา ในวันและเวลาราชการ
(เวลา 08.30 – 16.30 น.)
2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน
โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก
—————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️
งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา
โทร 054-237399 ต่อ 4102 / 085-3316269

 

 

About itechlpru

X