web analytics

กพน.มร.ลป รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา ในการรับทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา
ในการรับทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน
และหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์
จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปี 2565 – 2566
—————————————————
อ่านรายละเอียเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
www.snk.lpru.ac.th
—————————————————
ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565
ได้ที่งานแนะแนวฯ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีความประสงค์
เข้ารับการสมัครคัดเลือกฯ
—————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา
โทร 054-237399 ต่อ 4102
FB: งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง

 

 

About itechlpru

X