web analytics

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3 ประจำ ปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3 ประจำ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในการเปิดการประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อชี้แจ้ง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
และการชี้แจ้ง จากรองคณบดี ประธานสาขา

โดยมีคณาจารย์ร่วมประชุม ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์