web analytics

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. หารือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์
ร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2 ปีต่อเนื่อง)
ที่สอดคล้องกับการรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

About itechlpru

X