web analytics

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 📣📣
#ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีการศึกษา 2564❤️😊
ด้วย คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2564 ให้แก่ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท 📝👈
—————-
ช่องทางการรับสมัคร (เลือกส่งใบสมัครได้เพียง 1 ช่องทาง เท่านั้น)
1. สมัครด้วยตนเอง
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)
2.ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน
งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทร 085-331-6269
** หลังจาที่นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแล้วให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลยืนยันการส่งเอกสารใน google form
กรอกข้อมูลยืนยันการส่งเอกสาร
—————-
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564
*หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา *
—————-
ดาวน์โหลดใบสมัคร
—————-
คุณสมบัติและช่องทางการส่งเอกสาร
—————-
เอกสารประกอบการสมัคร
—————-
ประกาศรับสมัคร
📝📬 ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ /การรับสมัครงาน
👉งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 👈
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
FB : งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง ❤️😊
IG /TikTok : lpru.guidance ❤️