web analytics

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพูดคุยด้านบริการวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เข้าพบนายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร และนายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การเพิ่มศักยภาพ และการสนับสนุนงานวิจัย แก่บุคคลากร
ของโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร