web analytics

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพูดคุยด้านบริการวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพรผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักศึกษา
เข้าพบ นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
นายอนุเทพ ชาปรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การเพิ่มศักยภาพ และการสนับสนุนงานวิจัย
แก่บุคคลากรของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม


About itechlpru

X