web analytics

พิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
พิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง จัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
ในปีนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานตามระเบียบของการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม