แนะแนวหลักสูตรการศึกษา 64#1

วันที่ 11 มีนาคม 2564

ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

ออกแนะแนว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เพิ่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม