ITECH KM 2562 – Staff

ตัวอย่างและคำอธิบาย  แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

km2562-1

ตัวอย่างและคำอธิบาย แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

km2562-2

ไฟล์ดาว์นโหลดเอกสารประกอบ

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

6 comments

 1. อ.วราภรณ์ ทุมชาติ

  การเผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติและการเขียนส่วนต่าง ๆ ที่ชัดเจนโดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทำให้การดูข้อมูลง่ายขึ้น ช่วยแก้ปัญหาในการค้นหาเอกสาร สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา ช่วยลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการได้อย่างมาก

 2. นางสาวกมลชนก ถาแก้ว

  เอกสารรายงานในการเบิกจ่ายไปในการเดินทางไปราชการ สามารถลดความผิดพลาดในการกรอกเอกสาร

 3. นายกฤษดา ชัยเรือง

  ช่วยลดระยะเวลาการขออนุญาตไปราชการ (แบบ ปร.1)

  ข้อเสนอแนะ
  ควรแนบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอเดินทาง การขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 4. น.ส.นันทวิกา สุทธิพันธ์

  เอกสารรายงานในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผิดพลาดน้อยลง

 5. นายถิรวิทย์ เป็งอินตา

  สามารถ แนะนำ อาจารย์ที่มีปัญหาในการกรอกข้อมูลได้ และลดความผิดพลาดในการทำหนังสือไปราชการ และรายงานการเดินทางไปราชการ

 6. นายกิตติ ขุนเทา

  มีความเข้าใจในการเขียนใบรายงานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพิ่มมากขึ้น
  และควรเพิ่มหลักในการเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จ เพื่อให้ลดข้อผิดพลาดมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.