ITECH KM 2562 GOV – 2

ลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาจากผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการเกษตร

∇ เก็บข้อมูลปัญหาของสถานประกอบการที่ต้องการได้รับการแก้ไข

∇ ศึกษายุทธศาสตร์แต่ละด้านว่าให้ความสำคัญกับประเด็นใดบ้าง

∇ หากลุ่มสถานประกอบการจัดทำวิจัยและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง

∇ สร้างความคุ้นเคยด้วยการลงพื้นที่เครือข่าย  สังเกต  ซักถามกับผู้ใช้ ให้ความสำคัญกับแนวทางแก้ปัญหา

 

 

 

ทำตารางยุทธศาสตร์ชาติ  วิจัยชาติ  และสังคมที่เกี่ยวข้อง

√ ศึกษาแผนยุทธศาสตร์

√ สังเคราะห์รากเหง้าของปัญหาว่าสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ใด

√ ดูว่ายุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ต้องการแก้ปัญหาของแต่ละแผนงานเพื่อหาความเชื่อมโยง

√ บูรณาการศาสตร์ข้ามสถาบัน และวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน

√ สร้าง Mind Map

√ ถอดจากแผนจังหวัด  วิจัยชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

» โจทย์วิจัยมีศาสตร์อะไร

» ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย มีศาสตร์อะไรบ้าง

» สืบดูว่านักวิจัยที่เชียวชาญมีศาสตร์อะไรบ้าง

» ใช้ใครบ้าง  และประสานว่ามีความสนใจไหม

» พิจารณาทำแต่ละแหล่งทุนให้ความสำคัญด้านไหนเพื่อเตรียมส่งให้ถูกแหล่งทุน

» รีวิวงานวิจัยที่ผ่านมาของแต่ละแหล่งทุน

» บทบาทและหน้าที่พันธกิจหลักของแหล่งทุนที่ตรงกับโจทย์วิจัย

» ทบทวนผลกระทบที่ได้จากงานวิจัยสอดคล้องและเชื่อมโยงกันหรือไม่

» ศึกษาวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน

» ดูแนวโน้มโครงการที่ได้รับอนุมัติจากแหล่งทุนนั้น ๆ

 

 

กลุ่มนักวิจัยเชี่ยวชาญ และหน้าใหม่ และส่งงานตามกลุ่ม

∴ คนเป็นหัวหน้าแผน สร้างนักวิจัยหน้าใหม่และกลายเป็นหัวหน้าโปรเจ็ค

∴ พูดคุยร่วมกันกับทีมนักวิจัยให้มีความเข้าใจตรงกัน

∴ ฝึกฝนอบรมนักวิจัยน้องใหม่

∴ ดูความเชี่ยวชาญของนักวิจัยให้เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย

∴ ทีมต้องทำงานร่วมกันได้ทุกสถานการณ์

∴ ทีมต้องเข้าใจงานวิจัย

∴ ศึกษาความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่จะนำมาร่วมทีม

∴ วิเคราะห์งานวิจัยของเราว่ามีศาสตร์ใด

∴ ประสานนักวิจัยตามศาสตร์

∴ สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างกันให้มากที่สุด

∴ เข้าร่วมทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกนเพ่อศึกษาวิธีและเทคนิคการนำวิจัยที่มีคุณภาพ

 

 


 

ขอขอบคุณแนวปฏิบัติที่ดีจาก :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา        คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์    อยู่มั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์      ต่อกิติกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัตติกา      บุญมา

อาจารย์ณิชา  นภาพร           จงกะสิกิจ

อาจารย์ศักดิ์ชัย                 ศรีมากรณ์

 

 

 

2 comments

 1. อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์

  การวิเคราะห์แหล่งทุนกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ดู Outcome ที่ได้ต้องการให้ใครใช้และวิเคราะห์

 2. ผศ.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์

  1. หาข้อมูลการศึกษารายละเอียดของแหล่งทุนต่าง ๆ ว่ามีประกาศกรอบการวิจัยในประเด็นในบ้าง
  2. หาความเชื่อมโยงกับศาสตร์ตนเอง
  3. หาทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถทำงานร่วมกันได้
  4. เขียนโครงร่างวิจัยโดยให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์และผลผลิต/ผลลัพธ์ของผู้ให้ทุนเป็นสำคัญและให้ความสำคัญกับการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา รวมถึงงานวิจัยที่ตนเองและทีมงานได้โดยนำมาเพื่อสร้างความมั่นใจและความเป็นไปได้ในการจะทำงานวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมาย