ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมี รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ, ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย เลขานุการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม