มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้
1.รศ.สมชัย โกศล คณะวิทยาศาสตร์
2.ผศ.ยุพา อภิโกมลกร คณะวิทยาศาสตร์
3.อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ คณะวิทยาการจัดการ
4.ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ
5.อาจารย์มยุรี พรหมเทพ คณะวิทยาการจัดการ
6.อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7.อาจารย์วีรวัชร พงศ์นภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
10.นางประภา ไชยมงคล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
11.นายมานิต วงศ์เสนาะ สำนักงานอธิการบดี
12.นายศรีวรรณ ศรีตาบุตร สำนักงานอธิการบดี
13.นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย สำนักงานอธิการบดี
14.นายจรัญ อุ่นม่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15.นายเรืองฤทธิ์ สีตาบุตร สำนักงานอธิการบดี

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ ในวันและเวลาดังกล่าว