พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ทางวิศวกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 บริษัทใหญ่ทางวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับบริษัท แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน)
และบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การลงนามในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพร่วมกัน

ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ. ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รองคณบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ ผู้ช่วยคณบดี ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดี ด้านประชาสัมพันธ์
ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม