พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านรูปแบบที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ
คุณยายพรรณี ลิลิต บ้านโป่งหลวง บ้านเลขที่ 89 หมู่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยมี ปลัดอำเภอเมืองลำปาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม กำนันตำบลบ้านเอื้อม ผู้บริหาร คณาจาร์ และชาวบ้านบ้านโป่งหลวง หมู่ 15
ร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ซึ่งชาวบ้านในชุมชน สามารถนำต้นแบบที่อยู่อาศัย ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้
จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยละบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุ และงบประมาณก่อสร้าง
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม และ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด