สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 4 ปี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 4 ปี
ณ โรงเรียนวิสิฐวิทยา วัดนางแล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง