โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
นักเรียนโรงเรียนสุนทรศึกษา จำนวน 35 คน เข้ารับการอบรม หลักสูตร การสร้างและการออกแบบ Web Application
ณ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง