กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ณ สำนักสงฆ์หนองหัวหงอก จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานของชาวไทยพุทธ เนื่องจากวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุ สามเณรอยู่จำพรรษา ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงที่เดียวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสวันเข้าพรรษาเป็นวันทำบุญด้วยการถวายภัตาหาร ผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ได้ใช้สอย ตลอดระยะเวลา 3 เดือน