โครงการออกค่ายอาสา สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านแม่ทาน

โครงการออกค่ายอาสา สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนบ้านแม่ทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ในครั้งนี้ได้เข้าร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านแม่ทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โดยแบ่งส่วนการซ่อมแซมโครงสร้าง ต่างๆ ที่ชำรุด การทาสีผนังอาคาร รั้วโรงเรียน
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สวยงามขึ้น ..

รูปภาพ : ผศ. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรมมาบุญ