โครงการอบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการอบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(รุ่นที่ 1-2)

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม