โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร

โครงการ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI”

9 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและเครือข่าย
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ทั่วประเทศเข้ารับการอบรมกว่า 70 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ