การประชุมเครือข่ายพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ

การประชุมเครือข่ายพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ (Northern-RU Energy Network)

แนวทางการเสนอหัวข้องานวิจัย ที่สอดคล้องการขอทุนวิจัย กฟผ. อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ได้มีตัวแทนหอการค้าจังหวัดลำปาง, ตัวแทนผู้ว่าจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เครือข่ายพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพ / ข้อมูล : ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร