โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่  24 ตุลาคม  2561

ณ ห้องประชุมสลุงคำ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1973403622738698&type=1&l=7f2eee041f