บริการวิชาการ ปั้นแต่งสี เติมเต็มฝัน

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ร่วมจัดกิจกรรม “ปั้นแต่งสี เติมเต็มฝัน”
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์เซรามิกเบื้องต้น

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง