พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ NSK Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2 ฝ่าย
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมอบอำนาจให้ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) เพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
พัฒนาบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

โดยมีผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับ คุณวีระพันธ์ เติมวิทย์ขจร ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการขายอุตสาหกรรม
คุณอัศวิน เทพหยด ตำแหน่งผู้จัดการขายอุตสาหกรรม
และคุณปิยะพล หรูรักวิทย์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รองคณบดี คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ

ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กล่าวว่าการบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความมือในการพัฒนาหลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนักศึกษา และหน่วยงานในภูมิภาคร่วมกัน
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ แก้ปัญหาจากองค์กรเอกชนสู่กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรรม

ภาพ: ถิรวิทย์ เป็งอินตา
ข่าว: ลาวัลย์ ศรีเดช