web analytics

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ
นายพลวัฒน์ วงค์จินา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ในหัวข้อ “ระบบรับสัญญาณ GPS และส่งข้อมูลผ่าน LoRaWAN”
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ซึ่งโครงงานของนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนต่อไป

—————————————————–
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
www.itech.lpru.ac.th
www.fb.com/itechlpru
Line : @itechlpru
Email : itech@lpru.ac.th
Tel : 085-616-9574 | 054-237352 ต่อ 1301- 1303
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #เทคโน #iTechLPRU
#ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity

 

 

About itechlpru

X