web analytics

งานทะเบียน มร.ลป แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส601… และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส601… (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565  – 31 มกราคม 2565  ณ งานทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.lpru.ac.th/news_lpru/?p=23371