web analytics

กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน

กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ได้ที่ลิงค์นี้
เลือก “ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว”
▶️ เข้าระบบลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2565
คลิกขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
🔻🔻🔻🔻🔻
▶️ กำหนดชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2565
ประกาศ พร้อมค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
▶️ กำหนดส่งเอกสารการรายงานตัว ระหว่างวันที่ 17-28 มกราคม 2565
E-Mail ส่งเอกสาร : regislpru@gmail.com
☎️ สอบถามรายบะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-237399 ต่อ 5158 ในวันและเวลาราชการ