web analytics

ขอเชิญชวนนักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์จากสภานักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอเชิญชวนนักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ผ่านระบบ ออนไลน์

*นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม
————————————————–
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2565
เบอร์ 1 นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก
เบอร์ 2 นายธนโชค ไชยประเสริฐ