web analytics
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สายสนับสนุน) กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สายสนับสนุน) กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งจากศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สายสนับสนุน)
กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สายสนับสนุน)

เพื่อนําผลจากการสํารวจ จัดทำแผนและหลักสูตรการอบรม ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในลำดับต่อไป
โดยสามารถตอบแบบสำรวจตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2564

คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeJijuPpjiuzz…/viewform