ขอเชิญบุคลากร มร.ลป ตอบแบบสอบถามประเมิน การรับรู้ ความเข้าใตทัศนคติ ต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ (สอวช.)

ขอความร่วมมือจากบุคลากร มร.ลป.ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ Feedback การสื่อสารนโยบายด้านอุดมศึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)

โดยการตอบแบบสอบถามประเมิน การรับรู้ ความเข้าใตทัศนคติ ต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ (สอวช.) โดยการสแกน QR CODE