ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบออนไลน์ พ.ศ.2564

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบออนไลน์ พ.ศ.2564
https://www.lpru.ac.th/abouts-57/64/announce_lpru-280964-1.pdf