มร.ลป แจ้งบัณฑิตที่ได้รับอนุมัติจบในปีการศึกษา 2563 บันทึกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้บัณฑิตที่ได้รับอนุมัติจบในปีการศึกษา 2563
สามารถบันทึกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ฯ
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ฯ
https://qrgo.page.link/WYjg6
‼‼‼‼ ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิตกรอกข้อมูลก่อน 30 ธันวาคม 2564 ‼‼‼‼

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
เมื่อมีกำหนดราชพิธีฯ ประกาศอย่างเป็นทางการ