มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team
ลิงค์การเข้าร่วมประชุม https://qrgo.page.link/T4LTF