ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มาตราการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง มาตราการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศทั้งหมด https://www.lpru.ac.th/covid-19/