ประชาสัมพันธ์เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์

📣 แจ้งจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. 📣

เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท.ได้จัดทำคู่มือการลงเวลาปฏิบัติงาน ด้วยแอพพลิเคชัน We@LPRU เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน