ขอเชิญนักศึกษา มร.ลป. ชั้นปีที่ 1 ร่วมตอบแบบสอบถามความสนใจในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🌟🌟   ขอเชิญนักศึกษา มร.ลป. ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ร่วมตอบแบบสอบถามความสนใจในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

👉 ลิงค์แบบสำรวจ https://forms.gle/a6uYyS9BUYAXnxcy8

📣📣แบบสำรวจออนไลน์นี้ เป็นการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะนำผลสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการเผย