ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ทุกวันศุกร์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น

📣 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทุกวันศุกร์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทย และสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 🙏