คณะทีมงานรับผิดชอบโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

คณะทีมงานรับผิดชอบโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลงปฏิบัติงานตามโครงการ ณ พื้นที่ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564
โดยมีคณะทีมงานลงพื้นที่ดำเนินการดังนี้
ผศ.จักรกฤษ ฮั่นยะลา, อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา,นายกิตติ ขุนเทา,นางบุญศรี ศรีแปงวงศ์