web analytics

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Electrical Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electrical Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electrical Technology)

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. 1. มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม
  2. 2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตอาสา
  3. 3. มีทักษะทางด้านปฏิบัติการในวิชาชีพ และสามารถนำไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ช่างไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  3. ผู้ประกอบการทางด้านติดตั้งระบบไฟฟ้า
  4. ผู้ตรวจสอบงานทางด้านไฟฟ้า
  5. ผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
  6. นักวิเคราะห์งานทางด้านไฟฟ้า
  7. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
X