web analytics

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Civil Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีโยธา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Civil Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech (Civil Technology)

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเปิดรับสมัครหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต

ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถจัดการงานโยธา/ก่อสร้างภาคสนามด้วยเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. 1. มีความรู้เฉพาะทางสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและวิชาชีพ
  2. 2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
  2. ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  4. ช่างเขียนแบบ ประมาณราคา และช่างสำรวจ
  5. ช่างโยธาของหน่วยงานภาครัฐ
  6. นักวิชาการประเมินทรัพย์สินของหน่วยงาน
X