ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

———————————————————–

หลักเกณฑ์การเลือกกรรมการสภาวิชาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร-และเอกสาร-หลักฐานการสมัคร

กำหนดวัน-เวลา-และสถานที่รับสมัคร-การเลือก-และการนับคะแนน