โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ในระดับอุดมศึกษาที่ให้สอดรับกับปรัชญา มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาค เป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน” ซึ่งมีภาระหน้าที่ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ส่งเสริมด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม                   และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  (พ.ศ. 2563 – 2570) ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าประสงค์การพัฒนา 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยเหตุนี้จึงได้นำยุทธศาสตร์หลักสำคัญ 6 ประการ จากแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี   (พ.ศ. 2560 – 2579)   ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติมาจัดเป็นแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ว่าด้วย “มุ่งสู่เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาสังคม” โดยมีพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สำคัญคือ “บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และสืบสานโครงการตามพระบรมราโชบาย” และตรงกับกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาการบริการวิชาการได้ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การทดสอบ ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพด้านต่าง ๆ โดยการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้มุ่งหวังการดำเนินการ สร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง