รูปภาพการอบรมโครงการอบรมเทคโนโลยีการออกแบบ
และเขียนแบบ ด้วย Archicad Thai BIM


ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[LINK]


 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติมาจัดเป็นแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ว่าด้วย “มุ่งสู่เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาสังคม” โดยมีพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สำคัญคือ “บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และสืบสานโครงการตามพระบรมราโชบาย” และตรงกับกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาการบริการวิชาการได้ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การทดสอบ ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพด้านต่าง ๆ โดยการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้มุ่งหวังการดำเนินการ สร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งในชุมชนและท้องถิ่น  
- เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้กับชุมชน ท้องถิ่น
- เพื่อการทดสอบ ตรวจสอบ รับรองคุณภาพด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพและความรู้ความสามารถภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
- เพื่อแสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 

เป้าหมาย

          บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนหารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การให้บริการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

          ด้านวิชาการ

                   1) ให้บริการด้านการบริการวิชาการ ตามพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

                   2) จัดทำโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

                   3) ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

         

          ด้านงานทดสอบและรับรอง

                   1) ทำการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของหน่วยงาน

                   2) การจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ

                   3) จัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม