พันธกิจ

 

          1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของชุมชน

          2. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้มีความพร้อม มีศักยภาพในการให้บริการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้กับหน่วยงานภายนอก ชุมชน และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

          3. แสวงหารายได้และพัฒนาเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ในท้องถิ่นและระดับชาติ