การให้บริการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

ด้านวิชาการ

                   1) ให้บริการด้านการบริการวิชาการ ตามพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

                   2) จัดทำโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

                   3) ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

         

ด้านงานทดสอบและรับรอง

                   1) ทำการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของหน่วยงาน

                   2) การจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ

                   3) จัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม