ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Civil Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีโยธา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Civil Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech (Civil Technology)

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเปิดรับสมัครหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต

ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ