อาจารย์ธชนม์  ก้าวสมบรูณ์ (รักษาการ ประธานสาขา)

. ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล

 ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์

 ผศ.ศรายุทธ  มาลัย