หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

 

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถจัดการงานโยธา/ก่อสร้างภาคสนามด้วยเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู้เฉพาะทางสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและวิชาชีพ

2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

2. ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

4. ช่างเขียนแบบ ประมาณราคา และช่างสำรวจ

5. ช่างโยธาของหน่วยงานภาครัฐ

6. นักวิชาการประเมินทรัพย์สินของหน่วยงาน